ALGEMENE VOORWAARDEN HYPNOSE ZORG NEDERLAND

Het is ons doel als Hypnose Zorg Nederland om de best mogelijke service te bieden aan al onze cliënten en onze cliënten zo duidelijk mogelijk te informeren. Om deze doelen te bereiken, is het nodig enkele algemene voorwaarden te stellen bij het boeken van een sessie.

Artikel 1 Definities

 • Hypnose Zorg Nederland, gevestigd te Roermond (KVK 73808695), wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als HZN. 
 • De wederpartij van HZN wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als cliënt. 
 • De boeking van een hypnose sessie wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als overeenkomst. 
 • Cliënt tevens consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
Artikel 2 Algemeen 
 • Deze voorwaarden zijn op alle overeenkomsten tussen HZN en cliënt van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk hiervan is afgeweken. 
 • HZN wijst de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van cliënt uitdrukkelijk af.
 • Indien enige voorwaarde geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden volledig in stand. HZN zal dan samen met cliënt de nietige of vernietigde voorwaarden door een nieuwe voorwaarde vervangen. Deze nieuwe voorwaarde wordt opgesteld naar het doel en de strekking van de te vervangen voorwaarde. 
 • Deze voorwaarden zijn tegelijk van toepassing op overeenkomsten waarbij HZN voor de uitvoering derden inschakelt. 
 • Bij onduidelijkheid over een voorwaarde moet deze worden uitgelegd in de geest van deze voorwaarden. Deze uitleg wordt evenzo gehanteerd wanneer een situatie is ontstaan die niet in deze voorwaarden geregeld is. 
 • HZN kan ten voordele van cliënt afwijken van, of een andere uitvoering geven aan, deze voorwaarden. Echter houdt dit niet in dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn. HZN behoudt het recht om naleving van deze voorwaarden te eisen. 
Artikel 3 De overeenkomst 
 • De overeenkomst wordt schriftelijk en voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders voortkomt. 
 • In de overeenkomst staan de diensten omschreven die zullen worden verricht en is de vaste prijs opgenomen. Als tussentijds blijkt dat de overeenkomst niet genoegzaam is, of één van de partijen de overeenkomst wil wijzigen, kan dit in onderling overleg. Deze wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen. 
 • Bij de uitvoering van de overeenkomst zal HZN zich houden aan de eisen van goed vakmanschap. HZN voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Dit op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. HZN heeft in de overeenkomst steeds een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. 
 • Naar inzicht van HZN kan de overeenkomst gedeeltelijk of geheel door derden worden uitgevoerd. 
 • Wanneer de overeenkomst onder te verdelen is in afzonderlijke delen, kan HZN ervoor kiezen om deze tevens afzonderlijk te factureren. HZN kan delen van de overeenkomst opschorten wanneer hij goedkeuring nodig heeft voor het resultaat van het voorgaande deel. 
 • HZN heeft het recht om de overeenkomst in te trekken of te wijzigen indien deze overeenkomst gebaseerd is op onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door cliënt. HZN kan de overeenkomst opschorten of extra kosten in rekening brengen wanneer benodigde informatie door cliënt niet tijdig, onvolledig of onjuist is verstrekt. 
 • HZN kan de overeenkomst zonder opzegtermijn tussentijds beëindigen of wijzigen indien er omstandigheden zijn die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of waardoor de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van HZN kan worden gevergd. Daarnevens kan HZN de overeenkomst zonder opzegtermijn beëindigen of opschorten indien cliënt in strijd handelt met de overeenkomst of deze voorwaarden. 
 • Indien cliënt een sessie wilt verplaatsen, dient cliënt dit ten minste 48 uur voorafgaand op de vastgestelde tijd aan HZN door te geven, in dit geval is de verplaatsing geheel kosteloos. Wanneer cliënt een sessie binnen 48 uur voorafgaand op de vastgestelde tijd wilt verplaatsen, wordt de gehele sessie in rekening gebracht. De sessie kan zowel telefonisch als via het online afsprakensysteem verplaatst worden. 
 • HZN kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of ontbinden indien cliënt verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, of HZN een gegronde vrees heeft dat dit zich zal voordoen en deze wanprestatie ontbinding of opschorting rechtvaardigt. HZN heeft in dit geval geen verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl cliënt hiertoe wel verplicht is vanwege de wanprestatie. 
 • Beëindiging van de overeenkomst komt tot stand wanneer de diensten zijn verricht door HZN en het verschuldigde bedrag is betaald door cliënt. 
Artikel 4 Wijziging voorwaarden 
 • HZN behoudt het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden pas in werking wanneer deze aan cliënt zijn bekendgemaakt.
 • Cliënt behoudt zich het recht de overeenkomst te beëindigen binnen twee weken na bekendmaking van de gewijzigde voorwaarden. 
 • Indien cliënt niet binnen twee weken op de mededeling heeft gereageerd, is HZN gerechtigd ervan uit te gaan dat de cliënt de gewijzigde voorwaarden heeft geaccepteerd. 
Artikel 5 Geen medische diensten 
 • Alle aan HZN verbonden hypnosetherapeuten – zijn geen artsen, psychiaters, psychologen of diëtisten. Er worden geen medische diagnoses gesteld, geen geneesmiddelen voorschreven en geen medische diensten of voedingsadviezen geleverd. Alle sessies zijn gebaseerd op in het métier van de hypnotherapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes. 
Artikel 6 Herroepingsrecht voor de consument 
 • Cliënt mag de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden. 
 • Cliënt maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post, fax of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de overeenkomst moet worden ontbonden, of door dit formulier volledig in te vullen en deze per post, fax of e-mail naar HZN te sturen. 
 • Na ontvangst van verzoek tot ontbinden door HZN heeft cliënt nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen materiaal voldoende gefrankeerd te retourneren. HZN betaalt eventueel betaalde facturen zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of eventueel na het retour ontvangen van toegezonden materiaal. . 
Artikel 7 Prijzen en betaling 
 • Tenzij anders vermeld of overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting. 
 • Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op een door HZN aangewezen bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd. 
 • Bezwaar tegen het vernoemde factuurbedrag dient binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te worden vermeld. 
 • Cliënt is van rechtswege in verzuim wanneer hij niet binnen de betalingstermijn betaalt. De particuliere cliënt is in verzuim wanneer hij is gebreke blijft nadat hij niet binnen de betalingstermijn noch binnen de redelijke termijn na aanmaning heeft betaald. Tevens is cliënt over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment van verzuim tot aan het tijdstip van volledige betaling. 
 • Indien cliënt in verzuim blijft, komen alle redelijke buitengerechtelijke kosten en alle gebruikelijke gerechtelijke kosten, die in verband staan met de invordering, voor rekening van cliënt. Eveneens wordt over deze kosten wettelijke rente in rekening gebracht. 
 • Betalingen van cliënt strekken eerst tot betaling van de kosten van de invordering, vervolgens tot betaling van alle renten en als laatst tot betaling van de hoofdsom, ook wanneer cliënt anders bij de betaling aangeeft. 
 • Cliënt is nimmer gerechtigd om, zonder goedkeuring van HZN, een schuld van HZN te verrekenen met een factuur. Bezwaren van cliënt tegen de geleverde diensten of de hoogte van de factuur schorten betalingsverplichtingen niet op. Ook om andere redenen mag cliënt de betaling niet opschorten, tenzij cliënt een beroep kan doen op één van de artikelen onder afdeling 6.5.3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 
 • HZN is gerechtigd om cliënt een voorschot te laten betalen. Cliënt heeft de verplichting dit voorschot aan te vullen indien HZN dit wenselijk acht. 
 • HZN verbindt zich ertoe alle kennis en ervaring te gebruiken om cliënt zo goed mogelijk te helpen voor het gestelde probleem, en om cliënt in een goede staat van hypnose te kunnen brengen. Op dezelfde manier wordt inzet van cliënt verwacht. Of cliënt in hypnose gaat of niet hangt van cliënt zelf af. Gebeurt dat niet (bijvoorbeeld omdat cliënt moeite heeft om “zich te laten gaan”), dan wordt de sessie gestopt en hoeft niet de gehele sessie betaald te worden, slechts €50,00 voor de tijd en moeite van HZN. 
Artikel 8 Garantie & Restitutie
 • Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Wij kunnen enkel garanderen dat we ons uiterste best doen om de cliënt te helpen. Een deel van het werk ligt ook bij de cliënt zelf.
 • Restitutie is niet mogelijk indien een afgesloten traject bestaande uit meerdere sessies vroegtijdig wordt afgebroken door de client.
 • Tegelijkertijd behoudt Hypnose Zorg Nederland zich het recht voor om naar eigen goeddunken te restitueren. 
 • Er vindt geen restitutie plaats indien sessies of behandelingen niet zijn gepland door de cliënt binnen de termijn van 3 maanden.
Artikel 9 Aansprakelijkheid 
 • Indien HZN aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van HZN beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid van HZN is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, tenminste tot het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van HZN is in ieder geval beperkt tot de som waarvoor HZN is verzekerd. 
 • HZN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, bijvoorbeeld gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Daarnevens is HZN nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat HZN is uitgegaan van door of namens cliënt onvolledig of onjuist verstrekte gegevens. 
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die gemaakt zijn om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, de redelijke kosten die gemaakt zijn om de overeenkomst alsnog op juiste wijze uit te voeren en de redelijke kosten ter beperking of voorkoming van de schade. Deze kosten vallen enkel onder directe schade indien vastgesteld wordt dat de schade aan HZN toerekenbaar is. 
 • De beperking van de aansprakelijkheid van HZN is enkel geldig wanneer er geen sprake is van schade als direct gevolg van grove schuld of opzet van HZN, één van zijn ondergeschikten of ingeschakelde derden. 
 • Indien HZN de overeenkomst niet of niet deugdelijk na kan komen door toedoen van cliënt, is cliënt aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan de zijde van HZN. 
 • Cliënt vrijwaart HZN voor eventuele vorderingen van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan HZN toerekenbaar is. Indien HZN om die reden door derden mocht worden aangesproken, is cliënt gehouden HZN zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem verwacht mag worden in dat geval. Mocht cliënt in gebreke blijven in het nemen van gepaste maatregelen, dan is HZN, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle schade en kosten die aan de zijde van HZN en derden daardoor ontstaan, komen volledig voor risico en rekening van cliënt. 
Artikel 10 Gegevens 
 • Gegevens van cliënt worden vertrouwelijk door HZN behandeld en worden, zonder voorafgaand akkoord van cliënt, nimmer aan derden verstrekt, met uitzondering van de uitvoerende hypnosetherapeut.
 • Gegevens van cliënt worden beperkt door HZN gebruikt voor direct-marketing. Onder direct-marketing wordt onder meer direct-mailing en telemarketing verstaan. 
Artikel 11 Overmacht 
 • In geval van overmacht worden de verplichtingen van HZN, die uit de gesloten overeenkomst met cliënt voortvloeien, opgeschort. HZN stelt cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtssituatie. 
 • Onder overmacht wordt, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, mede verstaan, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HZN geen invloed uit kan oefenen en waardoor HZN niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: werkstakingen, technische complicaties, ziekte van ingezet personeel, overheidsmaatregelen, storingen, etc.. 
 • HZN heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten tijdens een overmachtssituatie. HZN heeft geen verplichting tot het vergoeden van schade die ontstaat als gevolg van de overmachtssituatie. 
 • Partijen hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden indien de overmachtssituatie langer dan 60 dagen duurt. Partijen hebben geen verplichting om enige schade als gevolg van de ontbinding te vergoeden. 
 • Indien HZN de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze alsnog kan nakomen en dit gedeelte als zodanig zelfstandige waarde toekomt, heeft HZN het recht om dit gedeelte afzonderlijk te factureren. Er is sprake van een afzonderlijke overeenkomst, bijgevolg is cliënt verplicht deze factuur te betalen. 
Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen 
 • Op deze overeenkomst tussen HZN en cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter van de Rechtbank Limburg is bevoegd. 
 • Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 
 • Partijen zullen eerste een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

whatsapp-chat button